Pano2QTVR - phần mềm trình diễn ảnh toàn cảnh


Pano2QTVR 1.6  là một ứng dụng chuyển đổi hình ảnh toàn cảnh vào Quicktime VR (QTVR) của Macromedia Flash 8 format. Việc chuyển đổi có sẵn  là một phiên bản miễn phí giới hạn tính năng (cho sử dụng phi thương mại) và một phiên bản Pro với các tính năng cao cấp .


Pano2QTVR cho phép bạn tạo ra hình trụ và ảnh toàn cảnh khối với  autorotation và âm thanh nền.Down load tại đây :

Phiên bản 1.6.6: Pano2QTVRGui_Installer_v1_6_6.exe (~ 2.8Mb)

Yêu cầu

Quicktime 6.5.0 hoặc cao hơn để sử dụng Pano2QTVR. Để xem các tập tin đầu ra bạn cần Quicktime 5.0 hoặc cao hơn.

Download Quicktime tại đây :