[Script] Random Select - Random Selector VIETGRAPHICS


Random select và Random selector là 2 script hỗ trợ  lựa chọn các đối tượng ,hoặc thành phần đối tượng một cách ngẫu nhiên,giúp bạn tiết kiệm thời gian lựa chọn cũng như tạo ra mô hình sáng tạo độc đáo,lạ mắt.

1,Random Select 2,Random Selector