[PLUGIN] Aviz StudioTools - Công cụ tạo mái ngói hữu ích
Plugin Aviz studio tools giúp tạo mái ngói và các đối tượng kiến trúc cơ bản khác một cách dễ dàng , kết quả là tác phẩm của bạn sẽ độc đáo và thực tế hơn nhiều lần

Cách cài đặt : giải nén váo thư mục C:\Program Files\Autodesk\3dsMax8\Scripts\Startup.

Tìm công cụ tại vị trí như hình minh họa


VIETGRAPHICS